Podrobný zoznam funkcií

Tu nájdete podrobný zoznam funkcií.

Prihlásenie sa do systému

Meno a heslo yes partial no
Číselný kód yes partial no
RFID karty alebo čipy yes partial no
Snímač čiarových kódov yes partial no

Nastavenia

Údaje spoločnosti – kompletná identifikácia spoločnosti s bankovými účtami, prevádzkami, logom spoločnosti yes partial no
Používatelia – zoznam používateľov programu s detailnými nastaveniami používateľských práv, zaraďovanie do skupín max. 1 používateľ partial no
Možnosť zvolenia peňažnej meny a detailné nastavenie zaokrúhľovania yes partial no
Identifikácia platidiel (hotovosť, bank. karta, stravné lístky, šeky), vlastné platidlá yes partial no
Grafický editor miestností a stolov max. 1 miestnosť partial no
Automatická záloha dát na rôzne typy lokálnych alebo externých médií yes partial no
Možnosť zobrazovania prezentácie na druhom monitore – slideshow no partial no

Registračná pokladnica

Režim 1: POS predaj výberom z cenníka prostredníctvom PLU, názvu, interného kódu, EAN alebo ceny – vhodné pre klasický pultový predaj max. 20 položiek partial no
Režim 2: tlačidlová pokladnica – položky sa do dokladu pridávajú priamym výberom v zoznamoch samostatných skupín – vhodné pre reštauračné prevádzky. max. 20 položiek partial no
Režim 3: pokladnica v okne s možnosťou pridávania vlastných položiek priamo pri predaji a ukážka dokladu pred vytlačením zákazníkovi. max. 20 položiek partial no
Tlač pokladničných dokladov a dodacích listov max. 5 položiek partial no
Úhrada faktúry v hotovosti yes partial no
Tlač dennej uzávierky a priebežnej X uzávierky yes partial no
Tlač intervalových uzávierok yes partial no
Tlač vkladu a výberu hotovosti yes partial no
Tlač kópie všetkých vystavených dokladov kedykoľvek yes partial no
Automatické otváranie peňažnej zásuvky yes partial no
Storno celého dokladu podľa čísla alebo vlastný storno doklad yes partial no
Možnosť zmeny typu platidla po vytlačení dokladu spôsobom automatického storna a automatického vytvorenia rovnakého dokladu yes partial no
Pridanie poznámky k položke yes partial no
Pridanie odberateľa k dokladu yes partial no
Zľava na položku alebo na celý doklad yes partial no
Oprava položky, doplnenie vlastného textu, sériového čísla, zmena ceny, výšky zľavy alebo počtu yes partial no
Možnosť vymazania položky z dokladu alebo celého rozpracovaného dokladu yes partial no
Možnosť zadania inverznej hodnoty položky yes partial no
Odloženie rozpracovaného pokladničného dokladu yes partial no
Premiestnenie dokladu na iný stôl yes partial no
Rozdelenie dokladu yes partial no
Spájanie viacerých dokladov yes partial no
Zobrazenie všetkých rozpracovaných dokladov yes partial no
Tlač výdavku na doklade yes partial no
Tlač mena pokladníka – možnosť tlače pokladníka, ktorý doklad vydal a aj pokladníkov, ktorý doklad objednávali yes partial no
Zobrazovanie merateľných parametrov na doklade yes partial no
V prípade nastavenia automatická tlač kópie dokladu yes partial no
Jednoriadková tlač položiek na doklad – názov, jednotková cena, počet kusov a celková cena sa vytlačia do jedného riadku yes partial no
Tlač grafického loga na dokladoch yes partial no
Tlač názvu stola na doklade yes partial no
Tlač čísla objednávky na doklade yes partial no
Možnosť združovania rovnakých položiek na doklade yes partial no
Možnosť automaticky abecedne utriediť položky na doklade pri tlači yes partial no
Možnosť automatického odhlásenia používateľa po ukončení alebo uložení dokladu yes partial no
Možnosť automatického výberu hotovosti pri dennej uzávierke yes partial no

Tovary a služby

Neobmedzený počet cenníkov max. 1 cenník partial no
Skladové cenníky no no no
Neskladové cenníky max. 1 cenník partial no
Cenníky kalkulácií no partial no
Triedenie položiek do skupín, stromova štruktúra skupín yes partial no
Detailné popisy a parametre položiek:
 • Názov položky, Popis, Skrátený názov pre pokladnicu (37 znakov)
yes partial no
 • PLU, Interný kód, EAN kód, Katalógové číslo, Merateľná veličina
yes partial no
 • Predajná cena (bez DPH aj s DPH), Nákupná cena, Hladina DPH pre nákup a predaj, Marža, Cenové hladiny, Maximálna zľava
yes partial no
 • Obrázok položky
no partial no
Filtrovanie položiek v cenníkoch yes partial no
Možnosť tlače:
 • Položiek cenníka
yes partial no
 • Cenoviek
no partial no
 • Okamžitého stavu skladových zásob
no no no
 • Zoznamu dodávok pre vybrané položky
no no no
 • Receptúr pre kalkulácie
no partial no

Doklady

Údaje o spoločnosti vrátane bankových účtov, prevádzkarní, loga yes partial no
Inventúry no no no
Faktúry no partial no
Dodacie listy no no no
Proforma faktúry no partial no
Dobropisy no partial no
Cenové ponuky no partial no
Pokladničné doklady – kompletný archív všetkých vytlačených dokladov s možnosťou náhľadu, vytlačenia alebo uloženia kópie každého vystaveného dokladu yes partial no
Denné uzávierky – kompletný archív všetkých vytlačených denných uzávierok s možnosťou náhľadu, vytlačenia alebo uloženia kópie každej vytlačenej uzávierky yes partial no
Odložené doklady yes partial no
Možnosť filtrovania medzi dokladmi yes partial no
Tlač sumarizácie dokladov yes partial no

Štatistiky a reporty

Podrobné a prehľadné štatistiky s možnosťou detailného filtrovania yes partial no
Tlač grafov a sumarizačných tabuliek yes partial no
Štatistika predaja yes partial no
Štatistika vývoja tržieb no partial no
Štatistika predajcov no partial no
Štatistika skladového príjmu no no no
Štatistika skladového výdaja no no no
Štatistika vývoja zásob a tržieb no no no
Štatistika vydaných súčastí kalkulácií no iba neskladové no

Sklad

Typy skladov: predajný a materiálový yes partial no
Stratégie vyskladňovania: FIFO, LIFO, podľa dátum spotreby yes partial no
Skladové karty a ich zaradenie do viacerých skladov yes partial no
Možnosť automatického alebo ručného výdaja tovaru a výdaja pomocou externého skriptu yes partial no
Tlač cenoviek priamo z príjemiek yes partial no
Možnosť vytvárať skladové karty v príjemkách bez nutnosti otvárať ďalšie okná yes partial no
Automatizované inventúry yes partial no
Prepočet skladových cien pri predraďovaní skladových dokladov a prepočet inventúry yes partial no

Sieť

Možnosť fungovania bez databázového servera aj s databázovým serverom iba lokálne
(bez servera)
partial no
Databázový server pre Windows alebo Linux yes partial no
Neobmedzený počet pokladníc a periférnych zariadení yes partial no

Zoznamy

Zoznam dodávateľov no no no
Zoznam odberateľov max. 50 odberateľov partial no
Cenníky yes partial no
Automatické zľavy yes partial no
Periférne zariadenia yes partial no
Pokladnice na evidenciu hotovosti yes partial no

Periférne zariadenia

Neobmedzený počet zariadení max. 1 zariadenie partial no
Podporované tlačiarne dokladov:
 • Bixolon, Epson, Star, OK Print
yes partial no
Podporované fiškálne tlačiarne:
 • FT4000 (Varos), Pegas FM-06 (Bowa), FisBox (Kompio), Efox (Elcom), FiskalPRO
yes partial no
Bonovacie tlačiarne – USB, RS232 a sieťové pripojenie yes partial no
Zákaznícky displej yes partial no
Snímač čiarových kódov yes partial no
Peňažná zásuvka yes partial no
Čítačka RFID kódov yes partial no